سیستم ارتینگ پست های برق

 

سیستم ارتینگ در پست های برق بسیار پر اهمیت میباشد. وظیفه سیستم ارتینگ شامل موارد ذیل میباشد.
1- ایجاد اتصال زمین برای زمین کردن نقطه خنثی ترانسفورمرها ، راکتورها  و خازن ها
2-اجیاد مسیر تخلیه برای میله های برقگیر ها، برقگیر ها و تجهیزات مشابه
3-ایجاد ایمنی برای کار افراد با محدود کردن اختلاف پتانسیل نقاط مختلف که ممکن است در پست به وجود آید.
4-وسیله ای برای بی برق کردن و یا تخلیه تجهیزات به منظور  عملیات تعمیرات و نگهداری
5-ایجاد یک مسیر کم مقاومت زمین  مناسب برای حداقل کردن افزایش پتانسیل زمین نسبت به زمین دور دست
برای ایجاد سیستم ایمنی ،نیاز به زمین کردن کلیه قطعات فلزی در دسترس مربوط به سوئیچها ،سازه ها ، تانک های ترانسفورماتورها،مسیر های راهرو فلزی ، فنس ها،قسمت های فلزی ساختمان ها ، فریم کلید ها ، ثانویه ترانسفورمرهای اندازه گیری و غیره بوده و بنابراین در صورت تماس و یا نزدیک شدن اشخاص به این قسمت ها  و برخور هادی های برقدار با این قسمت ها شوک خطرناکی  متوجه آنها نخواهد شد.
این شرایط در صورتی ایجاد خواهد شد که در همه قطعات فلزی بین شخصی که میتواند با آنها تماس کامل داشته باشد یا  هنگامی که شخصی با سیستم ارت در تماس باشد و بتواند قطعات فلزی را لمس کند ، پتانسیل خطرناک ایجاد نشود. این بدان معنی است که هر قطعه فلزی منحصر بفرد تجهیزات و هر ستون سازه فلزی و غیره بایستی اتصال زمین مخصوص به خود به شبکه ارتینگ داشته باشد.
سیستم رایج زمین در پست ها بصورت شبکه ای از هادی های افقی مدفون شده در زمین میباشد. دلیل این که سیستم ارتینگ شبکه ای بسیار مفید میباشد به دو دلیل ذیل میباشد.
1- در سیستمی که ماکزیموم جریان زمین ممکن است  خیلی زیاد باشد، بندرت ممکن است سیستم زمینی  با مقاومتی خیلی پایین ایجاد کرد  تا افزایش ولتاژ  در آن در هنگام تماس شخص به مقدار  ایمن برسد. در این حالت خطر را میتوان توسط   کاهش  پتانسیل موضعی یا محلی انجام داد.استفاده از شبکه ارتینگ عملی ترین روش برای این مورد میباشد.
2- در پست های HV و EHV هیچ گونه سیستم زمین تک الکترود برای ایجاد هدایت کافی و ظرفیت حمل جریان ارت کافی پاسخگو نمی باشد.هنگامی که بایستی چندین تک الکترود به یکدیگر  ، به سازه های فلزی،فریم تجهیزات ، و به مداراتی که نقطه خنثی  آنها بایستی زمین شوند متصل شوند نتیجه امر یک شبکه ارتینگ خواهد بود این شبکه در صورتی که در زیر زمین دفن شود هدایت یسیار مناسب تر و سیستم ارتینگ بسیار عالی فراهم خواهد کرد.
 اولین قدم در طراحی سیستم زمین شبکه ای شامل بررسی جانمایی تجهیزات و سازه ها میباشد. یک کابل پیوسته بایستی بایستی دور تا دور شبکه ارتینگ برای جلوگیری از تمرکز جریان و نیز تمرکز اتصالات در یک ناحیه کشیده شود. درون شبکه کابلها بایستی بصورت موازی و با فواصل یکسان قرار گیرند.این کابل ها بایستی تا حد ممکن  در ردیف تجهیزات و سازه ها قرار گیرند تا اتصال آنها به این تجهیزات با سهولت صورت گیرد.