موتورهای dc  بدون جاروبک:

موتورهای dc بدون جاروبک دارای یک آرمیچر ساکن و یک میدان تحریک  دوار میباشد که دقیقا بر خلاف موتورهای  dc  معمول میباشد.این ساختمان باعث افزایش سرعت انتقال حرارت و کاهش اینرسی روتور میگردد.آهنرباهای دائم شار مغناطیسی میدان تحریک را ایجاد میکند.جریان dc  ارمیچر به جای استفاده از کموتاتور و جاروبک ها  در موتورهای dc  معمول با استفاده از ترانزیستورها تحت کموتاسیون قرار میگیرد.

  آرمیچر موتورهای dc  بدون جاروبک معمولا شامل 2 الی 6 کویل میباشد اما در موتورهای معمول  dc معمولا تعداد کویل ها 10 الی 50 میباشد.موتورهای بدون جاروبک به این دلیل دارای تعداد کویل های کمتری میباشند که تعداد ترانزیستورهای مورد نیاز برای کموتاسیون کویل ها 2 یا چهار ترانزیستور میباشد.در صورتی که تعدا کویل ها افزایش یابد هزینه و عدم کارآمدی نیز افزایش میابد. مدار یک نمونه  موتور  dc بدون جاروبک در شکل ذیل نمایش داده شده است.

ترانزیستورهایی که کنترل کننده تغذیه  هر یک از سیم پیچ های موتور dc بدون جاروبک میباشند در زوایای خاص روتور روشن و خاموش میشوند. این ترانزیستورها پالس های جریانی که مشابه به کارگیری کموتاتور هستند برای سیم پیچ آرمیچر ایجاد میکنند. توالی کلید زنی به گونه ای است که یک میدان دوار در فاصله هوایی با یک زاویه ثابت نسبت به میدان روتور ایجاد گردد.گشتاور تولید شده توسط   موتور جریان مستقیم بدون جاروبک مستقیما با جریان آرمیچر متناسب میباشد.

موتورهای تراکشن dc  موتورهای DC تحریک سری هستند که دارای قدرت 140  تا 310   اسب بخار و سرعت 2500 دور بر دقیقه میباشند. 4 عدد موتور برای هر واگن در نظر گرفته شده که هر دوتای آن بر روی یک محور قرار دارند.منبع تغذیه برق یک رکنیفایر 2500 تا 5000 کیلو وات بوده که از طریق ریل سوم  و با ولتاژ 600 تا 1000 ولت متصل میگردد. راه اندازی و کنترل سرعت توسط چاپر الکترونیکی صورت میگیرد.

 سروو موتورهای  DC

سرو موتورهای DC موتورهای با کارایی بالا بوده که در کامپیوترها و ماشین هایی که با کامپیوتر کنترل میشوند و یا ماشین هایی که استارت و استاپ آنهابایستی بسیار سریع و دقیق صورت گیرد مورد استفاده میباشند. سروو موتورها دارای وزن سبک و اینرسی پایین میباشند تا سریعا به تغییرات ولتاژ تحریک پاسخ دهند.علاوه بر این اندوکتانس خیلی پایین آرمیچر این موتورها باعث کاهش ثابت زمانی  الکتریکی ( معمولا 0.05 تا 1.5 میلی ثانیه)  گردیده که باعث پاسخ تیز تر موتور به سیگنال های فرمان شود.سروو موتورها شامل موتورهای آهنربای دائم ،مدار چاپی و کویل متحرک میباشد.روتور  موتور با کویل متحرک شامل یک بدنه استوانه ای تشکیل شده از سیم های مسی یا آلومینیومی میباشد.سیم در یک میدان مغناطیسی در فضای حلقوی قطب های مغناطیسی و یک هسته آهنی ثابت میچرخد. میدان تحریک توسط آهنربای از جنس آلنیکو  که میدان مغناطیسی آن شعاعی میباشد ایجاد میگردد. این موتور ممکن است 2 ،4 یا 6 قطب داشته باشد.

هریک از این موتورها دارای مشخصه خاص خود همچون اینرسی،شکل فیزیکی ،هزینه ها، رزنانس شافت،شکل شافت،سرعت و وزن میباشد. گرچه این موتورها دارای مقادیر گشتاور مشابه میباشند اما مشخص فیزیکی و ثابت های الکتریکی آنها بصورت قابل توجهی متفاوت میباشند.انتخاب یک موتور میتواند به سادگی بر اساس فضای نصب صورت گیرد. اما معمولا معیارهای انتخاب بیشتر سروو موتورها بسیار پیچیده میباشد.