طراحی پست فشار قوی(مقاله به زبان فارسی)

طراحی پست فشار قوی قسمت دوم(مقاله به زبان فارسی)

طراحی سیستم ارتینگ پست های فشار قوی(مقاله به زبان فارسی)

مبانی طراحی پست برای نواحی کشاورزیUEP_Bulletin_1724E-300

سوئیچگیر ها و پست ها PEG_70_KAP_03

مبانی پست های بسته substation_enclosed_switchgear_pcc_fundamentals

مبانی پست های مدرنFundamentals of Modern Electrical Substations – Part 3