از آنجایی که موتورها و ژنراتورهای الکتریکی بخش عمده ای از تجهیزات در صنعت میباشذ ، لذا آشنایی با سااختمان ، طراحی ، بهره برداری و عیب یابی آنها میتواند کمک شایان توجهی در به کارگیری آنها میشود. لذا ایران الکتریکال با جمع آوری مقالات و مراجع تخصصی مفید سعی در کوتاه کردن مسیردستیابی به اطلاعات مفید و قابل اعتماد برای متخصصین عزیز ایرانی نموده است.

ساختمان،طراحی و اصول ماشین های القایی (مربوط به شرکت راک ول)
عیب یابی موتورها و ژنراتورهای الکتریکی
ماشین های مخصوص الکتریکی
نحوه بهینه سازی به کارگیری الکتروموتورها(مقاله فارسی ادامه دار)
راندمان ، انتخاب و مدیریت موتورهای الکتریکی CEEMotorGuidebook