برای حفاظت تجهیزات الکتریکی و سیستم های الکتریکی و جلوگیری از هزینه های هنگفت در اثر فالت های طولانی مدت از حفاظت های الکتریکی استفاده میشود.

این حفاظت ها در تجهیزات مختلف الکتریکی مانند موتورها،ژنراتورها، ترانسفورمرها،سوئیچگیرها , کابل ها و … از انواع مختلف حفاظت های الکتریکی استفاده میشود.

حفاظت های الکتریکی مورد استفاده در موتورهای الکتریکی

1-حفاظت افزایش بار

2-حفاظت اتصال کوتاه

3- حفاظت جریان نامتعادل

4-حفاظت جریان اتصال زمین

5-حفاظت نامتعادلی ولتاژ

6-حفاظت افزایش دمای سیم پیچ ها

7-حفاظت افزایش ارتعاشات بدنه و بیرینگ ها در جهات مختلف( ارتعاشات بر حسب سرعت آن اندازه گیری میشود)

8-حفاظت افزایش شار مغناطیسی در موتورهای بسیار بزرگ
راهنمای ذیل به صورت کاربردی به این مباحٍث پرداخته است

Motor Protection Application

 

ح

حفاظت ترانسفورمرهای قدرت ترانسفورمرهای قدرت نیز از تجهیزات بسیار پر اهمیت و گرانقیمت میباشند . برای حفاظت این تجهیزات نیز از حفاظت های مختلف استفاده میشود.موارد ذیل حفاظت های مختلف در ترانسفورمرهای قدرت میباشد:

1-حفاظت ارت فالت محدود شده

2-حفاظت جریان زیاد

3-حفاظت افزایش شار مغناطیسی

4-حفاظت دمای سیم پیچ ها

5-حفاظت دمای روغن

6-حفاظت بوخ هلتس

7-حفاظت تخلیه فشار گاز داخلیpressure release –

8-حفاظت کاهش سطح روغن

9-حفاظت دیفرانسیل