آنالیز و اندازه گیری ارتعاشات در ماشین های دوار الکتریکی گرانقیمت مانند توربو ژنراتور های بخاری و گازی و موتورهای الکتریکی با قدرت بیشتر از یک مگاوات ابزاری بسیار مهم در ارزیابی شرایط کارکرد و کیفیت تجهیزات و قطعات آن میباشد. به عنوان مثال وجود ارتعاشات بیش از حد ممکن است ناشی از عوامل ذیل باشد.

1-شکستگی شمش های آلومینیومی و یا برنزی روتور

2-عدم تعاد ولتاژ های فاز ها

3- عدم استحکام کافی اتصالات فلزی بدنه و ساپورت

4-خرابی بیرینگ ها

5- الاین نبودن محور روتور و یا بار

6-نا متعادل بودن روتور

7-انتقال ارتعاشلت از بار به درایو و یا بالعکس

وجود ارتعاشات بیش از حد باعث افزایش سرعت فرسودگی و وقوع فالت در قسمت های مختلف ماشین الکتریکی میگردد که از آن جمله میتوان ضعیف شدن و یا ساییده شدن عایق سیم پیچها ، شل شدن اتصالات سیم پیچ ها در محل های ترمینالها و جوشکاری سیم پیچ ها به یگدیگر ، شل شدن ورقه های هسته مغناطیسی و…

در اندازه گیری میزان ارتعاشات از سنسورهای پیزو الکتریک استفاده کرده و شتاب ارتعاشات اندازه گیری میشود سپس با استفاده ماژول های انتگرال گیر این مقدار تبدیل به سرعت ارتعاشات میگردد.

مراجع ذیل جهت آشنایی با اصول ارتعاشات و اندازه گیری آن برای شما متخصصین عزیز در نظر گرفته شده است.

الف- شروع یاذ گیری ارتعاشات و اندازه گیری آن

ب- مبانی ارتعاشات  و اندازه گیری آن

ج-  ارتعاشات و اندازه گیری آن (پیشرفته)