چکیده

در این مقاله که پس از بررسی ها و مطالعات مراجع مختلف بدست آمده بصورت کاربردی به موضوع بررسی راندمان موتورهای القایی تغذیه شده با مبدل فرکانس پرداخته میشود. این موضوع مانند دیگر موضوع های تئوریک بسیار گسترده و رایج گردیده است که استفاده از مبدل فرکانس باعث کاهش چشمگیر مصرف انرژی میگردد. اما در صورتیکه بصورت کاربردی و کلی نگر به موضوع پرداخته شود دیده میشود که تحت شرایطی این امر تایید میگردد.

موارد قابل لحاظ در این امر شامل :1- موتور بایستی در بیشترین پریود کار بین 1/3 تا 2/3 بار کامل کار کند 2-آیا استفاده از مبدل فرکانس باعث نیاز به هزینه اضافی تعمیرات و نگهداری میگردد و آیا این موضوع در بحث هزینه فایده لحاظ گردیده 3- آیا توقف های ناخواسته به علت حساس بودن این نوع دستگاهها به نوسانات ولتاژ شیکه و کلید زنی ها هزینه های قابل توجه ایجاد نمیکند 4- ایا تلفات اضافی ناشی از وجود هارمونیک ها در نظر گرفته شده است یا خیر.5-آیا مسئله خنک سازی موتور در سرعت های پایین لحاظ گردیده است یا خیر

مقدمه:

به کار گیری مبدل های کنترل فرکانس برای کنترل سرعت موتورهای الکتریکی در در موارد مختلف صنعتی مانند فن ها ، پمپ ها ،جراثقال ها و نقاله ها به کار گرفته میشود. مبدل های فرکانس دارای امتیازات ویژه ای میباشند که استفاده از آنها را روز به روز افزایش میدهد.یکی از موارد مطرح شده در به کارگیری مبدل های فرکانس در بهینه سازی مصرف انرژی میباشد . این مسئله در پمپ ها و فن ها بسیار قابل توجه است چرا که در بسیاری از پریود های کاری این تجهیزات در فرآیند ها در بار کم و حتی ب بار کار میکنند .در صورتی که این تجهیزات توسط مبدل فرکانس کار تغذیه شوند در بارهای کم به جای بسته شدن مسیر فرآیند که باعث اتلاف انرژی بصورت حرارت در مسیر بسته شده میگردد ،سرعت موتور کاسته شده و به میزان لازم  سیال پمپ می گردد.

اد امه دارد