سنسورهای به کار گرفته شده در تجهیزات الکتریک شامل:

1-(RTD : RESISTANCE TEMPRATURE DETECTOR)

در این گونه از سنسور ها توسط یک مقاومت الکتریکی که مقدار اهمی آن با تغییرات دما تغییر میکند دمای موقعیت تعیین میگردد. دمای سیم پیچ های ماشین الکتریکی مانند موتورها ، ژنراتورها و ترانسفورماتور ه و بیرینگ ها توسط این سنسورها اندازه گیری میشوند.

2- ترمو کوپل االمان این سنسور بر اساس خاصیت اتصال دو فلزی در اٍثر افزایش دما ولتاژی در حد چند میلی ولت تولید میکند که مقدار ولتاژ وابسته به دمای المان دو فلزی می باشد.

3-سنسور اثر هال در این سنسور با استفاده از پدیده اثر هال مقدار میدان مغناطیسی و یا جریان تولید کننده آن میدان سنجیده میشود. اثر هال: طبق اثر هال در صورتی که یک صفحه نیمه هادی در معرض میدان مغناطیسی قرار گیرد در دو طرف آن ولتاژی تولید میگردد که وابسته به شدت میدان مغناطیسی و مقدار جریان الکتریکی میباشد. از سنسورهای هال در اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی و جریانAc و DC و سرعت چرخش استفاده میشود. 3

– رید سوئیچ (REED SWITCH) این سنسور کلیدی است که با نزدیک شدن میدان مغناطیسی به آن بسته میشود و در صورتی که میدان مغناطیسی از آن دور شود کلید باز میگردد. از این سنسور در کنترل امنیتی درب ها استفاده میشود. این سنسور از دو قسمت آهن ربای ثابت و بسته رید سوئیچ تشکیل میگردد. بسته رید سوئیچ از دو صفحه مغناطیسی تشکیل شده که با یک فاصله کم از یکدیگر قرار گرفته اند . با نزدیک شدن آهنربا صفحات برای کاهش رلوکتانس مسیر میدان مغناطیسی به یکدیگر میچسبند و مسیر عبور جریان را برقرار میکنند.

4- سنسورهای پیزو الکتریک: از این سنسورها درا اندازه گیری ارتعاشات تجهیزات دوار استفاده میشود. این عنصر شتاب ارتعاشات را اندازه گیری میکند. با انتگرال گیری از سیگنال ولتاژ خروجی این سنسور میتوان سرعت و میزان جابجایی تجهیز را در اثر ارتعاشات اندازه گیری کرد.