دان لود نوشتار برای حریم های خطوط انتقال
 
حریم خطوط هوایی در مناطق مختلف با کاربری های متفاوت تفاوت میکند . این حریم ها جهت ایجاد ایمنی  متقابل تاسیسات ،ز خطوط هوایی و انسانها و حیوانات در نظر گرفته شده است . جزئیات این حریم ها در نوشتار فوق بصورت تصاویری شفاف آمده است . امید است مورد توجه قرار گیرد.