ایران الکتریکال

دستگاه عیب یاب کابل مگر

توسط این دستگاه به سادگی مسیر کابل مورد نظر حتی در صورتیکه در انبوه کابل ها باشد ردیابی شده و محل فالت نیز حتی در صورت دفنی بودن به سادگی قابل تشخیص میباشد. کاتالوگ